กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:55 น.

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2552 ทำให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณอย่างจำกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแทนการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนและ ผู้ปกครองนั้น ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองของโรงเรียน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย ?ทศปัญญา? จึงเป็นกิจกรรมเสนอแนะที่สามารถช่วยนัก เรียนในโรงเรียนของท่านได้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบรูณาการหลายกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทำให้เกิดการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

กิจกรรม ค่าย ?ทศปัญญา? เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดในวันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าฐาน เป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ นำมาให้นักเรียนนักศึกษาใช้ประลองความคิด ความรู้ ความสามารถ เพื่อผ่านฐานปัญญาแต่ละฐาน

?

วัตถุประสงค์

โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย ?ทศปัญญา? เป็นการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง

2. เพื่อ ให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง

3. ผู้ เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

4. เพื่อ ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ มีทักษะ และประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5. เพื่อ ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน

6. เพื่อ ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

?

แนวการจัดกิจกรรม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าย ?ทศปัญญา?

ค่ายทศปัญญา เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่สลับเปลี่ยนกันเข้าค่ายทศปัญญา ซึ่งมีฐานความรู้ที่เข้าไปเรียนรู้ ทดสอบ และ ทำกิจกรรมรวม 8 ฐาน(ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) และนำคะแนนมารวมกันเป็นการแข่งขันด้านกิจกรรม โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้าฐานกิจกรรม ดังนี้

ฐานที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 45 นาที)

ฐานที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (45 นาที)

ฐานที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (45 นาที)

ฐานที่ 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (45 นาที)

ฐานที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (45 นาที)

ฐานที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา (45 นาที)

ฐานที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (45 นาที)

ฐานที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ (45 นาที)

?

ระยะเวลา ดำเนินการ

ใช้ระยะ เวลาในการดำเนินการ 3 วัน

?

งบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (90-120บาทต่อคน)

ค่าวิทยากร (10 ท่าน) (ชั่วโมงละ800 บาท)

?

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนค่ายทศปัญญา ได้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์แบบบรูณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ทำให้เกิดการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษาของ ชาติต่อไป

?

?

ผู้เสนอโครงการ

(ผศ.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบริษัท วัง เอ็ดยูชั่น


รายละเอียดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

?

วัน*

เวลา

เรื่อง/สาระ

ผู้บริหารโครงการ

วันที่ 1

08.00-08.30 น.

08.30- 09.00 น.

09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-16.30 น.

16.30-17.00 น.

- นักเรียนร่วมลง ทะเบียน ม.1-ม.3

- แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม

- นัก เรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- นัก เรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- สรุปกิจกรรม มอบรางวัลและใบประกาศ

ผศ.รัช ฎาวรรณ นิ่มนวล และคณะ

วันที่ 2

08.00-08.30 น.

08.30- 09.00 น.

09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-16.30 น.

16.30-17.00 น.

- นักเรียนร่วมลง ทะเบียน ป.4-6

- แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม

- นัก เรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- นัก เรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- สรุปกิจกรรม มอบ รางวัลและใบประกาศ

ผศ.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และคณะ

วันที่ 3

08.00-08.30 น.

08.30- 09.00 น.

09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-16.30 น.

16.30-17.00 น.

- นักเรียนร่วมลงทะเบียน ป.1- ป.3

- แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม

- นักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- นักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 8 ฐาน

- สรุปกิจกรรม มอบรางวัลและใบประกาศ

ผศ.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และคณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:53 น.
 


Loginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

วัสดุช่างเชื่อม
วัสดุช่างเชื่อม
฿82.00


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4
฿59.00


การวิจัยตลาด
การวิจัยตลาด
฿75.00


การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
฿65.00


Copyright © 2005 - 2014 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional