Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
ธุรกิจทั่วไปการบัญชีเบื้องต้น 2

การบัญชีเบื้องต้น 1
ดูภาพขยาย


การบัญชีเบื้องต้น 1

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿70.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3200-0002 การบัญชีเบื้องต้น 1

อ.นันท์ ศรีสุวรรณ

เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป ข?้อสมมุติตามแม่?บทการบัญชี วิเคราะห์?รายการค้?า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ ปรับปรุงบัญชี ป?ิดบัญชีและรายงานการเงินของกิจการเจ้?าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

เนื้อหาวิชา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
- สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
- การวิเคราะห์รายการค้า
- การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
- การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
- งบทดลอง
- กระดาษทำการ
- งบการเงิน
- การบันทึกรายการปิดบัญชี
- การปรับปรุงบัญชี







Login



ตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

ภูมิฐานถิ่นไทย
ภูมิฐานถิ่นไทย
฿60.00


ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
฿60.00


งานเครื่องยนต์เล็ก
งานเครื่องยนต์เล็ก
฿82.00


การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน
฿95.00


Copyright © 2005 - 2015 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional