Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ(บัญชี)การจัดการขาย

การบัญชีเพื่อการจัดการ
ดูภาพขยาย


การบัญชีเพื่อการจัดการ

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿55.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3201-2021 การบัญชีเพื่อการจัดการ

อ.สมยศ เหมวัสดุกิจ

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของงบการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน ระบบบัญชีต้นทุน จัดทำงบประมาณ และใช้ข้อมูลทางบัญชี จัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ

เนื้อหาวิชา
- งบการเงินของธุรกิจ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
- แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุม
- การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารLoginตะกร้าสิ้นค้า/Your Shopping Cart

VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

Latest Products

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
฿60.00


พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1
฿60.00


เทคนิคนำเสนอ
เทคนิคนำเสนอ
฿70.00


งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
฿82.00


Copyright © 2005 - 2014 wangaksorns. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional