Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print Print
Print
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ดูภาพขยาย


การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ราคาต่อหน่วย (piece): ฿70.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อ.สุรชาติ พงศ์สุธนะ

อ.เศรษฐชัย ชัยสนิท

เกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

เนื้อหาวิชา
- พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
- โครงสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
- มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล
- ตัวกลางและอุปกรณ์
- สื่อและอุปกรณ์การรับสางข้ิอมูล
- สัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล
- โพรโตคอล
- ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
- การออกเเบบระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต